Geschiedenis

Bestuur 75 jr

De in 1912 opgerichte geitenfokvereniging “De Dageraad” te Almen houdt haar
jaarvergaderingen in café Ovink.
In 1915 telt de vereniging 63 leden en 24 begunstigers.
Bovenaan de lijst van begunstigers staan de freules Calcoen en P.L. van der Harst.
Zij begunstigen de “Dageraad”met fl. 2,50 en fl. 5.--. Forse bedragen,
want de overige begunstigers dragen fl. 0,25 tot fl. 1,-- bij.
Op de ledenlijst staan een aantal nu nog zeer bekende namen als Kroeze,
Koetsier, Berkenbosch, De Groot, Goorman en Brinkman.

De jaarlijkse keuringen worden in de beginjaren gehouden op de weide van Ovink.
De bestuursleden van het eerste uur zijn D. Willems (voorz.), R. Lubberding (penningm.),
J. Weenink (secr.). H.W. Vreeman en Stoltenberg.

In 1919 ontstaan er ernstige problemen met de bok. Het dier is ziek.
Op de speciaal daarvoor bijeengeroepen vergadering
wordt echter besloten het nog even aan te zien.
Op 19 december worden de leden wederom opgetrommeld:
de bok weigert plotseling zijn dekwerk te doen. Nu wordt de toon dreigender.
De bok krijgt nog 8 dagen de kans om aan het werk te gaan.
Weigert hij weer, dan zal hij worden afgemaakt!

In de vergadering van 30 januari 1920 deelt  L. Oosterkamp, voorzitter sinds 1918,
mede dat bok Fritz op 2 januari is gedood. De notulen vermelden niet of dit
iets te maken heeft met het feit dat bokhouder J. Rossel er na 10 jaar mee ophoudt.
Wel beklaagt Oosterkamp zich wederom over de slechte opkomst van de leden, 27 van de 75.
De net begonnen radio-uitzendingen in november 1919 gedurende 3 avonden per week kunnen toch niet
 de oorzaak zijn geweest want een radio in huis is nog een grote zeldzaamheid.

In 1921 besluit de vereniging een aparte schuur te bouwen voor de bok,
aangezien hij nu onder één dak verblijft met het gezin van de bokhouder,
wat voor hen zelve en voor zijn nevenbuur minder aangenaam is”.
Hoewel de meeste vergaderingen bij Ovink worden gehouden, worden
in latere jaren de leden ook wel bijeengeroepen op “den Viersprong” bij Ruiterkamp,
café “Brugzicht” bij J. Meijer, “de Aanleg” en café Rood in Eefde.

Tot na de 2e wereldoorlog zijn er geitenfokverenigingen in Gorssel,
Warnsveld en veel andere dorpen in de Achterhoek.
Wanneer in 1936 bokhouder Meijer stopt is er geen ander Almens lid dat het dier van hem wil overnemen.
Daarom gaat het dier naar Schierboom in Eefde.
De vereniging begint nu ook leden te werven buiten Almen.
In 2002 is “De Dageraad” de enige geitenfokvereniging voor de hele Achterhoek.

Op 16 mei 1943 wordt aandacht besteed aan het 25-jarig bestuursjubileum van de heer Oosterkamp.
Hij krijgt een fraai rek met pijpen aangeboden. Op diezelfde dag wordt door de Duitsers de al
bijna 4 weken durende opstand in het getto van Warschau neergeslagen.

Van 1955 tot 1981 neemt H. v.’t Sant de voorzittershamer over.
Daarna vervult Joost Dijksman die taak.
Hij zet hiermee de traditie voort dat het hoofd van de Almense school voorzitter is van “De Dageraad”.
Een aantal bokhouders is al genoemd. 85 Jaar lang heeft “De Dageraad” er een verenigingsbok op nagehouden.
De laatste (Almense) bokhouder is W.G.B. Hulleman. Van 1968 tot 1990 huisvest hij de dekbok.
Tevens is Hulleman secretaris van de vereniging en gedurende vele jaren bestuurslid van de Gelderse Bond.
Als hij met boeren stopt en naar Vorden verhuist neemt het Zutphense bestuurslid H. Bierhof
de taak van bokhouder op zich tot 1997. Daarna wordt geen verenigingsbok meer aangekocht.
Van de 6 bestuursleden woont alleen de voorzitter nog in Almen.
Almense leden kent de vereniging nauwelijks meer.

Door de MKZ-crisis in 2001, de eindeloze reeks van strenge regels,
is het niet erg aantrekkelijk meer om geiten te houden.
In 2002 telt de vereniging nog ongeveer 40 leden.
Overal in het land worden al lang bestaande geitenfokverenigingen opgeheven.
Het bestuur onderzoekt de mogelijkheden met buurverenigingen samen te gaan.
Dat levert geen resultaat op.

Aan de leden wordt de vraag voorgelegd:
Moeten wij doorgaan met de vereniging of heffen we “De Dageraad” op?"
Als de leden de keuze maken door te gaan verbindt het bestuur daar de voorwaarde aan,
dat er dan ook nieuwe kandidaten voor het bestuur moeten komen.
Saskia Polman meldt zich aan om het voorzitterschap over te nemen.
In 2003 neemt voorzitter Joost Dijksman afscheid na 22 jaar deze functie vervuld te hebben.
Ook voor andere bestuursposten melden zich kandidaten.
Oud-leden van opgeheven buurverenigingen melden zich aan bij “De Dageraad”.
Het aantal leden groeit hierdoor weer. De jaarlijkse keuring kan weer gehouden worden.
Het gaat goed met de vereniging, die inmiddels een van de oudste verenigingen van het land is!
In 2012 hoopt de vereniging honderd jaar te worden.
Zoals het er nu naar uitziet zal de viering van een jubileumfeest zeker op de agenda staan.

J.P.Dijksman