Privacy

Door de Europees Parlement is een regel ingevoerd bekend als de General Data Protection Regulation , afgekort GDPR. In het kort gesteld verplicht deze de Europese lidstaten de regels rond de privacy bescherming op landelijk (nationaal) niveau daarmee in lijn te brengen.

In Nederland is daarvoor de Algemene Verordening Gegeven bescherming  (AVG) ingesteld.
 Deze regelgeving zal op 25 mei 2018 van kracht worden.ALLE registraties met privacy gevoelige data (gegevens maar bijvoorbeeld ook foto’s en video) in Nederland moeten daaraan voldoen.

Geitenfokvereniging "De Dageraad"., is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
De secretaris is de Functionaris Gegevensbescherming van Geitenfokvereniging “De Dageraad”.
Hij is te bereiken via
info@dedageraad.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
Geitenfokvereniging "De Dageraad" verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam                      - Adresgegevens
- Telefoonnummer                            - E-mailadres      

- Datum lidmaatschap                     - NOG Nummer                               
- UBN nummer                                  - LNV relatienummer
- CW / NCW ( Certificaat /Niet Certificaatwaardig)
- Soort lid                                           

- Uw geiten staan geregistreerd onder het N.O.G. (
www.geiten.org)
  Hierdoor moeten wij de afdracht ook aan het N.O.G. afdragen.

Bewust of onbewust deelt u persoonsgegevens met ons. Wij vinden het van belang dat zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. Daarom hebben wij in dit statement voor u uiteengezet hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten u heeft. Heeft u vragen naar aanleiding van het lezen van dit statement, stel uw vraag dan gerust per e-mail aan info@dedageraad.club

Geitenfokvereniging "De Dageraad" voert een tweetal administraties, te weten: 

1.       Ledenadministratie, bijgehouden in Excel

2.       Lijst met emailadressen in Outlook, alsmede een kopie van de verzonden en ontvangen

emails aan en van de leden

Toelichting over wat wordt bijgehouden en waarom.

Ledenadministratie, bijgehouden in excel.
Naam                                    Naam + voorletters lid, bijvoorbeeld L.A.M. van de Geit.
Voornaam                            Roepnaam van het lid, indien gegeven anders de voorletters uit het veld Naam
Adres                                    Straat en huisnummer van Naam
Postcode                              Postcode behorende bij Adres
Woonplaats                         Woonplaats van Naam
Telefoon vast                      Telefoonnummer vaste verbinding, indien gegeven
Telefoon mobiel                Mobiel (06) telefoonnummer, indien gegeven
Email adres                         Email adres opgegeven door Naam
Datum Lidmaatschap       Datum waarop Naam zich aangemeld heeft bij onze vereniging.
NOG Nummer                  Een uniek nummer welke automatisch door het NOG gekoppeld aan het
                                               lidmaatschap van Naam.
UBN nummer                     Is uniek nummer en wordt gebruikt voor de individuele dier registratie.
LNV relatienummer         is uniek nummer welke gebruikt word na toestemming voor de
                                               dieren te koppelen aan keuringen.
CW / NCW                        Het Certificaatwaardige (CW)  of Niet Certificaatwaardige gegeven
                                               wordt gebruikt voor
snelle indeling voor keuringen te organiseren
Soort lid                               Standaard is een normaal lid, er bestaat ook het donateur en erelidmaatschap.

Lijst met emailadressen in Outlook
Emailadres                          Emailadres zoals opgegeven door Naam uit opsomming 1
Naam                                   Naam uit opsomming 1 in volgorde Achternaam uit opsomming 1

In Outlook worden ook de ontvangen en verzonden e-mails van Emailadres bewaard. Hierin is geen systeem aangebracht ( alles staat door elkaar).. Doel van deze administratie “met een druk op de knop” e-mails aan leden te kunnen sturen, al dan niet gepersonaliseerd. doen dit verzenden bcc, dus zonder herkenbare mailadressen.

Links naar websites van derden
Op de website van Geitenfokvereniging "De Dageraad"  zijn links naar websites van derden te vinden. Bezoekers worden na het aanklikken van voornoemde links doorgeleid naar de website van de betreffende Derde. Op het gebruik van dergelijke websites is het privacyreglement van de betreffende Derde van toepassing. De gebruiker van de website dient het privacyreglement van deze Derde te lezen om inzicht te verwerven in hoe deze partij omgaat met zijn Persoonsgegevens. De Geitenfokvereniging "De Dageraad"  is niet aansprakelijk voor de informatie die door Derden wordt verstrekt, verwerkt, of verzameld tijdens het bezoeken van dergelijke websites. 

Website van Geitenfokvereniging “De Dageraad”.
De website bevat foto- en videomateriaal en teksten over evenementen, die Geitenfokvereniging "De Dageraad"  heeft georganiseerd. Dit kan bestaan uit uitslagen van keuringen, gehuldigde personen, verslagen van bijeenkomsten en dergelijke. Geitenfokvereniging "De Dageraad"  maakt deze gegevens niet openbaar zonder toestemming van de Betrokkene. De AVG geldt niet als de persoon op de foto niet direct of indirect identificeerbaar is. Onder identificeerbaar wordt verstaan dat de identiteit zonder onevenredige inspanning kan worden vastgesteld.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Geitenfokvereniging "De Dageraad". gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze vereniging heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over leden die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@dedageraad.club, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Geitenfokvereniging "De Dageraad" verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
Lidmaatschap van de vereniging.
Deelname aan keuringen en/of evenementen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren.
Geitenfokvereniging "De Dageraad" bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.
Dat wil zeggen zolang u lid blijft van onze vereniging word deze bewaard.

Delen van persoonsgegevens met derden
Geitenfokvereniging "De Dageraad". verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Geitenfokvereniging "De Dageraad" en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.
Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar
info@dedageraad.club.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Geitenfokvereniging "De Dageraad". neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op via
info@dedageraad.club .

- Voor- en achternaam                                      - Adresgegevens
- Telefoonnummer*                                          - E-mailadres*                                   

- * U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te     
      kunnen voeren

Slotbepalingen
In gevallen waarin het Privacyreglement niet voorziet beslist het bestuur van de Geitenfokvereniging "De Dageraad" Wijzigingen in doel van de Verwerking en in soort van inhoud, gebruik en wijze van verkrijging van de Persoonsgegevens dienen te leiden tot wijziging van dit Privacyreglement.Wijzigingen en aanvullingen van het Privacyreglement worden door de Algemene Ledenvergadering vastgesteld.